Intensive ThaiHIS Academy

DIY-HIS for self-reliance and long-term development and sustainability 

กำหนดการฝึกปฏิบัติการสร้าง ThaiHIS (3 วัน)วันที่ 1. สาธิต และฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดความเข้าใจการใช้เครื่องมือสร้าง HIS

[  ] 1.1) บรรยาย Overview of ThaiHIS

[  ] 1.2) สาธิตระบบ HIS ของ รพ.มะเร็งอุดร ที่สร้างด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ThaiHIS สร้างเพียงคนคนเดียว สามารถเริ่มใช่งานในเดือนที่สาม

[  ] 1.3) บรรยาย Principle and Concept of Developing an HIS using ThaiHIS. (ThaiHISDev.pdf)

[  ] 1.3.1) ฝึกปฏิบัติ การใช้ EzForm

[  ] 1.3.2) ฝึกปฏิบัติ การใช้ EzModule

[  ] - Disease Module

[  ] - Advanced Module


วันที่ 2. ฝึกปฏิบัติสร้าง HIS ด้วยตนเอง

[  ] 2.1) สาธิต Step-by-Step การใช้งาน EMR และการปรับแก้ด้วยตนเอง

[  ] 2.2)  สร้าง HIS ให้กับโรงพยาบาลของท่านเอง -> Create a new HIS (ต่างคนต่างสร้าง HIS แล้วฝึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จากนั้นเมื่อ KKH ประกาศว่าทำจริง จึงร่วมกันทำที่เดียว รูปแบบนี้เพื่อให้การปรึกษาหารือกันตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจระบบพัฒนาเดียวกัน)

[  ] 2.3) ทดลองใช้งาน HIS ที่สร้างขึ้น โดยจำลองตามขั้นตอนเสมือนให้บริการตามปกติ

[  ] ที่ EzWorkBench คลิก Unit Management สร้างผังองค์กรโรงพยาบาล 

[  ] ที่ EzWorkBench คลิก HIS เพื่อเริ่มลองใช้งานระบบ (ปุ่ม HIS จะแสดงตามที่ตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน คนที่ไม่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่จะเห็นโมดูลอื่นที่ตนเกี่ยวข้องเป็นหลัก ซึ่งจะพาสร้างด้วยตนเองในข้อ 3)

[  ] ลงทะเบียนผู้ป่วย (หากมี Smart Card Reader ก็สามารถทดลองได้ หากไม่มี ให้สุ่มเลข 13 หลัก จำลองลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่แบบไม่ใช้เครื่องอ่านบัตร ที่https://tools.necz.net/idcard.php)

[  ] ค้นหาผู้ป่วย -> เลือก -> เปิด Visit -> อภิปรายและทำความเข้าใจ HN, VN/SEQ, AN

[  ] ทดลองเพิ่มข้อมูลใน Data Box (ซักประวัติ ตรวจร่างกาย สั่งชันสูตร ให้บริการ บันทึกผล Lab วินิจฉัย สั่งยา จ่ายเงิน ฯลฯ)

[  ] คลิกไอค่อน บวก เพื่อเพิ่มข้อมูล

[  ] ดูรายละเอียดฟอร์มหลังคลิก บวก แล้ววางแผนว่าจะปรับแก้หรือเพิ่มเติมรายการข้อมูลอะไรเพื่อบันทึกในอนาคต

[  ] 2.4) ทดลองปรับแต่ง HIS ตามที่ต้องการให้มี

[  ] Clone โมดูล EMR ฺBasic เพื่อสร้างโมดูลสำหรับคลินิกเฉพาะทาง เช่น สูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ฯลฯ

[  ] ปรับแก้ User Interface -> EzWidget (ทดลองทำเพียงหนึ่ง Widget เพื่อเกิดความเข้าใจการปรับแต่งระบบ)

[  ] คลิก Edit EzForm เพื่อเพิ่มคำถามในแบบฟอร์ม (ทดลองทำเพียงหนึ่งฟอร์มเพื่อเกิดความเข้าใจการปรับแต่งระบบ)

[  ] เพิ่มฟอร์มเข้าระบบ HIS 

[  ] สร้างฟอร์มด้วย EzForm -> ให้ Clone จาก Template ที่มีให้ในขั้นตอนการสร้าง EzForm 

[  ] ตั้งค่าฟอร์ม ให้สามารถเปิดใช้งานได้ใน HIS (ทดลองทำแบบสำรวจความพึงพอใจ)

[  ] Clone โมดูล EMR Blank เพื่อสร้างโมดูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ HIS (กรณีไม่ต้อง Open Visit เพื่อรับบริการ)

[  ] ชมสาธิตสร้างโมดูลด้วย EzModule สำหรับ Disease Registry (หากเป็น Multi-center แนะให้ใช้ nCRC)

วันที่ 3. ฝึกปฏิบัติ สร้างสิ่งที่มากไปกว่าที่มีใน HIS ทั่วไปและร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ต้องการให้มีเพื่อตอบโจย์ที่ยังไม่เกิด

[  ] 3.1) ทดลองสร้าง EzForm เพื่อนำไปแสดงเป็น Workflow ใน EzWorkBench

[  ] In-Coming Form -> ฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการหรือบุคลากรกรอกเพื่อขอรับบริการจาก Unit เรา (ลองสร้างเพียง 1 ฟอร์ม)

[  ] In-Process Form -> ฟอร์มสำหรับเราบันทึกข้อมูลการให้บริการ อันเนื่องมาจาก In-Coming Form (ลองสร้างเพียง 1 ฟอร์ม)

[  ] Out-Going Form -> ฟอร์มสำหรับเรากรอกเพื่อขอรับบริการจาก Unit อื่น (ปกติ จะหมายถึง In-Coming Form ของหน่วยงานอื่น แต่หากยังไม่มี ให้เราลองสร้างขึ้นเพียง 1 ฟอร์ม)

[  ] 3.2) ทดลองใช้ EzWorkBench ตามที่ตั้งค่า

[  ] 3.3) ทดลองสร้าง Project Plan ด้วย PMS: Project Management System เพื่อใช้กำกับงานตามแผนดำเนินงาน (Action plan) ประจำปีของโรงพยาบาล

[  ] 3.4) ฟัง Concept Care Plan

[  ] 3.5) ฟัง Concept HA Module -> ต้องการคณะทำงานประกันคุณภาพโรงพยาบาลมาร่วมพัฒนา

[  ] 3.6) ชมสาธิตระบบคลังคำถาม Question Library and Standard 

[  ] 3.7) ชมสาธิตระบบที่รองรับ FHIR (Fast Healthcare Interoperability) -> see details of FHIR ที่https://www.hl7.org/fhir/overview.html

[  ] 3.8) ฟัง Concept Controller: สำหรับจัดการ Pre-defined, automated task controllers ให้ Activate task เข้าสู่ In-coming tasks ใน EzWorkBench ตามเงื่อนไขที่กำหนด

[  ] 3.9) ฟัง Future features: Smart Contract -> รองรับ CRM: Customer-relation Management, Ways to engage patients to empower their health literacy

[  ] 3.10) Plan for the next steps

[  ] 3.11) Concluding Remarks => ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1 การสร้าง EzForm 

 2 การสร้างคำถาม 

 3 การกำหนดความยาวให้กับคำถาม 

 4 การเปลี่ยนสีคำถาม 

 5 การเปลี่ยนสีพื้นหลังคำถาม 

 6 การใส่ไอคอนให้กับคำถาม 

 7 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับคำถาม 

 8 การตั้งค่าขั้นนสูงให้กับคำถาม 

 9 การกำหนด Validations ให้กับคำถาม 

 10 การกำหนดค่าอัตโนมัติให้กับคำถาม 

 11 การเชื่อมฟอร์ม 

 12 การสร้างคำถามเพื่อรับค่าเลขบัตรประชาชน 

 13 การใช้งานประเภทคำถาม compoent 

 14 การใช้งานประเภทคำถาม Reference fied 

 15 การใช้งานประเภทคำถาม Auto number 

 16 การใช้งานประเภทคำถาม Data table 

 17 การใช้งานประเภทคำถาม Drawing pad 

 18 การสร้างประเภทคำถามแบบ Choice ตัวเลือก 

 19 การซ่อนแสดง คำถาม 

 20 การตั้งค่า EzForm 

 21 การใส่โค้ดเสริมให้กับ EzForm 

 22 การกำหนดคุณสมบัติให้กับ EzForm 

 23 การ Export Form 

 24 การ Import Form 

 25 การ Clone Form 

 26 การลบฟอร์ม 

 27 การสร้าง Token เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอิน 

 28 การบันทึกข้อมูล EzForm