Platform for Thai Hospital Information System
Liberalizing end users from being under a traditional limited desktop, windows-based HIS   

ระบบบริการผู้ป่วยที่ผู้ใช้สร้าง ปรับแต่งแก้ไขได้ ด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดลงติดตั้งในเครื่อง Local Server ส่วนตัว ใช้งานได้โดยไม่มีข้อมูลใดๆ ของผู้ป่วยสามารถหลุดรอดออกไปอินเตอร์เน็ตได้เลย เว้นแต่เจ้าตัวเปิดใช้งานผ่าน Internet Server ของ ThaiHIS ที่มีระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลและกฏหมายไทย 

ข้อควรทราบ-ข้อตกลง

 1. RAD Tools (Rapid Application Development Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบต่างๆ ของบริษัทดาต้าไซเอนซ์เซอร์วิส จำกัด (Data Science Services Co.Ltd.) ทั้งนี้ RAD Tools ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้สร้าง EzForm ทั้งหมด ประกอบด้วย  
  • EzInput: เป็นประเภทคำถามใน EzForm เช่น Text, Checkbox, Dropdown list, ICD-10, etc.
  • EzForm: เป็นที่สร้างฟอร์ม ทั้งแบบแยก หรือแบบเชื่อมโยงกันข้ามฟอร์ม ยังผลให้สามารถใช้เพียง EzForm สร้างโปรแกรมใช้งานที่ซับซ้อนได้ เบ็ดเสร็จได้เพียง EzForm
 2. Common HIS Builder: เป็นระบบที่ DAMASAC ซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ RAD Tools จากข้อ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือสร้าง HIS โดยที่การพัฒนา HIS ของโรงพยาบาลของท่าน สามารถทำได้ที่ www.thaihis.org (Server อยู่ที่ DGA: Digital Government Agency  สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล)
 3. Free for DIY: หากทำเองทั้งหมด ย่อมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากขอรับการสนับสนุนจาก ThaiHIS Developers รวมทั้งการเป็นเจ้าของ User License ของ Common HIS Builder นั้น ให้เป็นไปตาม TOR ที่ตกลงกันเป็นกรณีไป  
 4. User-generated HIS at Local Server: เมื่อพร้อมใช้งาน ให้ Download HIS ที่สร้างนั้น ลงมาติดตั้งที่เครื่อง Local Server ของโรงพยาบาล แล้วใช้งานได้เลย โดยอิสระ เพราะเป็นระบบที่ทำงานแยกขาดจาก ThaiHIS โดยไม่มีการเชื่อต่อทางอินเตอร์เน็ตใดๆ ทั้งสิ้น
 5. Operating locally- Updating centrally: เพื่อรับการ update ระบบโดยอัตโนมัติได้ฟรี และปลอด error นั้น การแก้ไขหรือพัฒนาระบบใดๆ เพิ่มเติม ให้ทำผ่าน www.thaihis.org จากนั้น ดาวน์โหลด เก็บเป็นไฟล์ ไป update ของตนเองแบบ manual และทำแบบ offline
 6. Data kept locally, securely and confidentially: ข้อมูลทั้งหมดของโรงพยาบาล อยู่ที่ server ของโรงพยาบาล การส่งออกข้อมูลเพื่อการใดๆ ล้วนอยู่ในการควบคุมของโรงพยาบาล และทีมพัฒนา ThaiHIS ไม่สามารถเข้าถึง HIS ขอบ User ได้เว้นแต่ได้รับอนุญาต ภายใต้ MOU 
 7. Share as a blank HIS template for free to others after well-operated: ทุกโรงพยาบาลที่ทำเอง โดยใช้ระบบ  www.thaihis.org นั้น ต้องแชร์เป็น HIS Template อย่างช้า 1 ปีหลังจากเริ่มใช้งาน เพื่อโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถ clone ไปใช้งานได้ฟรี
 8. App Store for special Modules: โมดูลเสริม ที่พัฒนาโดย HealthTech Developers ใดๆ อาจมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนา โดยที่  www.thaihis.org นั้น ทำหน้าที่เสมือน App Store
 9. ThaiHIS มุ่งให้ผู้ใช้ สร้าง HIS บนเว็ป แล้วดาวน์โหลดลงติดตั้งบน Local Server ของตน โดยไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยใดๆ บนอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากมีข้อมูลผู้ป่วยบนอินเตอร์เน็ต จึงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแล HIS นั้นๆ 

Core Principle and Concept of ThaiHIS

 1. ที่ www.thaihis.org นั้น มี HIS ตัวตั้งต้นให้ Clone เพื่อนำไปปรับแต่งหรือพัฒนาเพิ่มเติมเองเพื่อให้เข้ากับบริบทและความต้องการของตน
 2. HIS ตั้งต้นนั้น ได้รับการพัฒนาอย่างรอบคอบ โดยดูดซับเอาความซับซ้อนของการพัฒนา HIS ไว้ใน Core System เรียบร้อยแล้ว User ปรับแต่งเองได้โดยผ่าน Common Builder โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม (coding) เพิ่มเติม เว้นแต่ปรับแต่งขั้นสูงที่อาจต้องเพิ่ม coding 
 3. Common HIS Builder เป็น Core system ได้รับการสร้างขึ้นมา ด้วยเครื่องมือ RAD Tools ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 
  • EzModule: นำ Widget หรือ EzForm มาร้อยเรียงตาม WorkFlow หรือเป็น Application เกิด User Interface ตามที่ต้องการ หน้าตาจึงออกมาคล้าย Mobile Application 
  • EzWidget: สำหรับนำ EzInput หรือ EzForm มาร้อยเรียงให้เกิดการทำงาน และ User Interface ต่างๆ
 4. HIS สร้างโดยใช้ Common HIS Builder เกิด working module สำหรับทุกงานใน HIS มีโมดูลจำนวนหนึ่งเป็น Core Module ซึ่งพัฒนา HIS สามารถนำมาปรับแต่งให้เข้ากับบริบทโรงพยาบาลตนเองได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เว้นแต่กรณีต้องการให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่มีรูปแบบที่จำเฉพาะ ก็สามารถเขียน Javascript เสริม
 5. ด้วยแนวทางเดียวกันนี้ ผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญ RAD Tools และ Common HIS Builder จึงสามารถสร้างโมดูลอื่นๆ ของ HIS ได้เองอีกมากมาย 
 6. หาก Common HIS Builder ที่มีไม่สอดคล้องความต้องการ สามารถ request กับ ThaiHIS Developers ที่ DAMASAC ได้ ทีมดังกล่าวจะสร้าง Tools เพิ่มเติม ในรูปของ EzWidget หรือ EzModule แล้วแต่กรณี เพื่อให้ user นำไปสร้างหรือพัฒนาระบบต่อไปได้ และ user อื่นก็ร่วมใช้ได้
 7. สำหรับ Advanced users นั้น การ coding จำเป็นเฉพาะเขียนเพิ่มใน Tools ที่มีให้ โดยใช้ Javascripts เป็นหลัก เพื่อไม่กระทบกับ Core System
 8. ใช้ EzUnit (button ขวาสุดของ EzWorkBench) เพิ่มชื่อหน่วยงาน ได้ผังองค์กร จากนั้นสามารถตั้งค่าผังงานได้ แต่สำหรับ HIS นั้น 
 9. หน่วยงาน (Unit) สามารถระบุให้ย่อยที่สุด เพื่อรองรับงานของหน่วย เพราะสำคัญต่อการจัดสิทธิ์การเข้าทำงาน (จึงต้องทำเป็นอันดับแรกในการสร้าง HIS)
 10. ใน HIS นั้น มีรหัส ID ที่สำคัญ คือ HN (Hospital Number), VN (Visit Number)/SEQ (Sequence Number), และ AN (Admission Number)  
 11. การบันทึกขัอมูลใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ต้องอ้างอิง ID รหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัส แล้วแต่กรณี 
 12. การบริการมีส่วนหลัก ดังนี้
  • Clinical Documents (ซักประวัติ วินิจฉัย บันทึกบริการ ฯลฯ)
  • CPOE (Computerized Physician Order Entry)
  • PIS (Pharmaceutical Information System)
  • LIS (Laboratory Information System)
  • RIS (Radiology Information System)/ PACS (Picture Archiving and Communication System)
  • FIS (Financial Information System) --> Billing and Reimbursement (Claims clearing)
 13. การเชื่อมโยง Form เพื่อเกิด WorkFlow สามารถใช้เครื่องมือเชื่อมฟอร์มต่อไปนี้
  • ใช้ Joiner ใน EzForm -> ต้องรู้ Key ID สามารถอ้างอิงข้อมูลระดับ Data Item ไปใช้ในอีกฟอร์มได้ (การ Reference field)
  • ใช้ข้อมูลจากอีกฟอร์มเป็น Drop down list รูปแบบต่างๆ ในอีกฟอร์ม รวมทั้ง Dependent drop down list ที่รองรับความซับซ้อนได้ 
  • ใช้ Staple ใน EzForm -> ไม่ต้องรู้ KeyID แต่รู้ Staple Name ตั้งชื่อให้สื่อความหมายงาน ก็พ่วงฟอร์มไปกับงานนั้นๆ ได้เลย 
  • ใช้ EzUnit ทำการเชื่อมฟอร์มผ่านการตั้งค่า In-Coming, In-Process, และ Out-Going จากนั้นใช้งานผ่าน EzWorkBench -> เหมาะสำหรับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ HIS
 14. ใน EzForm สามารถตั้งค่าต่างๆ เป็นค่าเริ่มต้น (Initial data) และสามารถเขียน code (JavaScripts หรือ SQL) เสริมได้
 15. EzWorkBench เป็นหน้า default ของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เว้นแต่จะปรับแต่งให้เป็นหน้าอื่นที่ต่างไป
 16. HIS เป็น button แรก (บนซ้ายสุด) ของหน้า EzWorkBench โดยที่ตำแหน่งของ button นี้ สามารถถูกแทนที่ด้วยโมดูลอื่นที่เป็นโมดูลหลักของคนที่ Login เข้าทำงาน ตามการมอบบทบาท หรือสิทธิ์
 17. EzWorkBench รองรับงาน เข้าสู่ In-Coming Tasks เมื่อมีการ Activate จากแหล่งต่อไปนี้
  • เมื่อมีการบันทึกข้อมูลใน In-Coming Form แล้วคลิก Submit ส่งเข้ามาขอรับบริการใน Unit ที่เป็นผู้ตั้งค่า In-Coming Form นั้น
  • เมื่องานที่ถูกมอบหมายผ่าน Project Plan ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ
  • เมื่อเกิด Event ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน Controllers (Pre-defined, automated task controllers)
  • เมื่อมี In-Coming Task ผู้ที่ถูกมอบหมาย Task นั้น เพียงคลิกที่ Action ก็ทำงาน Complete Task ได้เลย
 18. EzWorkBench จึงถือได้ว่าเป็น One-Stop-Workplace ทุกงานที่ทำได้รับการบันทึก พร้อมมีรายงานภาระงานให้โดยอัตโนมัติ real time
 19. Project Plan เป็น button บน EzWorkBench เปิดโมดูลที่มีชื่อว่า PMS: Project Management System  สามารถนำมาใช้วางแผน ติดตาม กำกับการทำงาน และประเมินผล (มี Gantt Chart) ให้กับทุกงานที่มีในองค์กร
 20. Scheduler เป็น button บน EzWorkBench สำหรับจัดการแผนการรักษาพยาบาล (Care Plan) ได้ (Create, Implement, Monitor, and Evaluation) 
 21. Controllers เป็น button บน EzWorkBench สำหรับจัดการ Pre-defined, automated task controllers ให้ Activate task เข้าสู่ In-coming tasks ใน EzWorkBench ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 22. Unit Management เป็น button บน EzWorkBench สำหรับจัดการหน่วยงานในองค์กร สามารถดูผังองค์กรได้จากที่นี่
 23. Unit Settings เป็น button บน EzWorkBench สำหรับจัดการ และตั้งค่า In-Coming, In-Process, และ Out-Going 


ข้อดี Webbased HIS เมื่อเปรียบเทียบกับ Window-based desktop HIS 

 1. HIS บน Windows-based หรือ desktop application เป็น native programming แม้ผู้พัฒนามอบ database และ software code มาหมดสิ้น ก็ยากจะพัฒนาต่อไปได้ เพราะต้องทำโดยโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ และต่างคนก็ต่างลีลาการเขียนโปรแกรม
 1. การ update ของ HIS บน Windows-based ต้องทำทุกเครื่องที่ใช้งาน ขณะที่ Web-based ทำที่เดียวได้ทุกที่
 1. HIS บน Windows-based ต้องติดตั้ง Windows ที่ต้องมี license ทุกเครื่องที่ใช้ระบบ ไม่เช่นนั้นก็ผิดกฏหมายขณะที่ Web-based ใช้ OS อะไรก็ได้ การลงทุนด้าน hardware และ software จึงต่ำ เพราะเครื่องใช้งาน (client PC) สามารถติดตั้งเพียง Linux กับ Chrome browser ก็ใช้งานได้ ซึ่งฟรีทั้งคู่
 1. ThaiHIS พัฒนาบน Hypertext Transfer Protocol over Secured Socket Layer ทำงานได้กับทุก Browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม HIS ลงในเครื่องของผู้ใช้งาน (client)
 1. ThaiHIS มีเครื่องมือให้สร้าง HIS ที่ทุก database มีที่มาคือ EzForm ที่มีระบบการเชื่อมฟอร์มเป็น Workflow จึงง่ายต่อการทำความเข้าใจระบบ และพัฒนาต่อยอดได้เองโดย user ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่หากมีทักษะ HTML/CSS and JavaScript ก็จะสามารถดูแลระบบได้เกือบสมบูรณ์แบบ
 1. Webbased HIS ไม่ต้องติดตั้ง Software ในเครื่องที่ user ใช้เพียงติดตั้งระบบที่ Server เครื่องเดียว จากนั้นผู้ใช้งาน เข้าใช้จากเครื่องอื่นๆ เพียงแค่รู้ URL ก็สามารถ Login เข้าใช้งานได้ ตามสิทธิ์ ผ่าน web browser
 1. Webbased HIS จัดการ hardware ได้ดีกว่า หากมี workload หรือ transaction มากขึ้น ก็จัดการ server ให้รองรับได้ง่ายเช่น cluster, load balancing, หรือ openstack เป็นต้น เช่น Google นั้น run บน server หลายพันเครื่อง หากเครื่องหนึ่งล่ม เครื่องอื่นถูกดึงเข้าทำงานแทน โดยที่ไม่กระตุก
 1. การ update หรือการพัฒนาเครื่องมือเสริม หรือเปลี่ยนแปลง user interface ใดๆ สามารถทำที่ server ที่เดียว ง่าย และเร็ว
 1. Customize looks and feel ของหน้าเว็ปใช้งานได้ตามความต้องการ (ซ่อน แสดง ปรับแต่งสี ภาพ ตามที่ตนชอบและทำงานง่ายที่สุด)
 1. รอบของการ update ง่ายและถี่ขึ้นได้
 1. รองรับ mobile device ทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ในแบบ real time (accessible anytime, anywhere, and in real time manner, via any PC or any mobile devices with an Internet connection)
 1. ระบบแจ้งเตือน real time เตือนแล้ว Action ได้ทันที
 1. รองรับ mobile applications, Internet-of-things (IoT), AI, etc. จาก health teach startup ต่างๆ พัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจ disrupt วงการสุขภาพในอนาคตอันใกล้ได้
 1. Borderless: รองรับ Pre-hospital, Intra-hospital, Inter-hospital, และ Home care ได้
 1. รองรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จาก Machine learning, Data mining, Artificial Intelligence (AI) และบูรณาการเข้า HIS ตนได้ในอนาคต 
 1. รองรับการ engage ผู้ป่วย เข้าระบบสมาชิก ทำให้เกิดระบบ Customer Relationship Management (CRM) ได้ง่าย และนำไปสู่ Health literacy ในอนาคต
 1. เมื่อเครือข่าย 5G ถูกนำมาใช้ ความเร็วและจำนวน node ที่มากขึ้นนั้น จะทำให้ Web-application กลายเป็น standard ไปโดยง่าย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลงแต่งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 1. การมี 5G + National ID + Blockchain technology  เป็นไปได้สูงมาก ที่ HIS อยู่บน cloud ทั้งหมด ตามมาด้วย Wifi Satellite ที่่องค์กร IT ระดับโลก กำลังทำให้สัญญาณไวไฟกำลังสูง ถึงทุกหย่อมหญ้า -> ลด cost, เกิด data sharing, เกิด AI มากมาย -> improve care and reduce cost
 1. Webbased HIS เท่านั้นที่จะพัฒนาให้รองรับ HL7 FHIR ได้ เพราะใช้มาตรฐาน web-based เนื่องจากต้องส่งออก และรับกลับมา operate ต่อในรูป XML, JASON. etc. ยังผลให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ HIS อื่นๆ ได้ -> interoperability
 1. เมื่อ ThaiHIS สามารถใช้บน mobile device ได้ จึงสามารถใช้ Voice command, Touch screen, Camera, Microphone, GIS, vibration ทำให้ใช้ HIS ได้มากขึ้น เช่นบันทึกภาพ เสียง หรือ VDO ลงใน HIS Database ได้ทันที
 1. ในอนาคต สามารถใช้ Speech to text ได้ รวมทั้ง library สากลต่างๆ ที่จะมีตามมาในอนาคต ได้ง่าย
 1. สามารถ Implement national หรือ standard guidelines ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Health IT ได้ง่าย เช่น ราชวิทยาลัย implement CPG (Clinical Practice Guidelines) โดยสร้างหรือปรับแก้ที่เดียวแล้วส่งผลไปทุก รพ. ได้ หรือหน่วยงานด้านการบริหาร หรือการเงิน สามารถ implement แนวทางปฏิบัติในรูปโมดูล แล้วทุกที่เข้ามาทำงานได้มาตรฐานเดียวกันในทันที่ที่ activate หรือ update
 1. ThaiHIS ได้รับการออกแบบเพื่อ Self-reliance, Long term and continuously development and sustainability ผ่านการมี user community, resource sharing, และเพียง user ที่สามารถใช้ HTML/CSS and JavaScript ได้ ก็นำ Template ไปปรับแต่งใช้เองฟรีๆ โดยไม่ผูกขาดโดยกลุ่มทุนใดข้อความใน TOR การพัฒนาระบบระบบโปรแกรมโรงพยาบาล (HIS) 1 ระบบ โดยมีขอบเขตงานดังนี้

 1. เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นหรือทำงานลักษณะเดียวกันกับวินโดส์แอพพลิเคชั่นโดยประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า

 2. มีฟังก์ชั่นงานพื้นฐานที่ผู้ใช้งานสามารถใช้พัฒนาระบบด้วยตนเอง ดังนี้

  1. มีเครื่องมือสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูล ที่ผู้ใช้สร้างและปรับแต่งหน้าบันทึกข้อมูลได้เอง

  2. มีเครื่องมือนำฟอร์มมาอยู่เป็นหมวดหมู่ เป็นโมดูลย่อย

  3. มีโมดูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรองค์กร ใช้ตั้งค่าระบบการทำงานของหน่วยงานย่อยที่ตนสังกัด

  4. มีโมดูลที่รวบรวมงานในความรับผิดชอบของสมาชิกหลังจาก Login เข้าทำงานในระบบ มาแสดงเป็นหมวดหมู่

  5. ทะเบียนผู้ป่วยสามารถเชื่อมต่อกับระบบสำหรับงานวิจัยได้

  6. มีอย่างน้อย 25 ระบบงาน โดยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2

 3. มีการถ่ายโอนข้อมูลที่จำเป็นจากระบบฐานข้อมูลของระบบเก่าเข้าสู่ระบบ HIS ใหม่ (Data Migration) ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ Structure ของฐานข้อมูล HIS ระบบใหม่

 4. ลิขสิทธ์โปรแกรมส่วนที่พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 25 ระบบงานเป็นของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ไม่รวมในส่วนที่เป็น Third party applications ได้แก่ Builder Tools และ Core Functions เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้พัฒนาที่มีมาก่อนหน้านี้ อันประกอบด้วย

  1. EzForm, EzModule, และ EzWidget (ลิขสิทธิ์ของบริษัท Data Science and Services Co.Ltd.)

  2. EzFlow, EzCalendar, EzWorkBench (ลิขสิทธิ์ของบริษัท Easy Flow Solution Co.Ltd.)

  3. HIS Tools ลิขสิทธิ์ของบริษัท Data Science and Services Co.Ltd. ได้แก่

   1. Smart Card Reader

   2. Smart Kiosk

   3. e-KYC: Know Your Customers

   4. IoT Adapter

   5. SNOMED-CT Browser

   6. Tooth Marker  

   7. Treatment Protocol Management System

   8. Clinical Decision Supporting System (CDSS)

   9. Webview and mobile applications for ThaiHIS

   10. Research Tools (e-TMF, CTMF, EDC, RTSM, FMS)

   11. e-Port Folio 

  4. Purify: Data Management Tools (สิทธิบัตร DAMASAC คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

  5. Third-party application อื่นๆ ได้แก่ Froala HTML Editor และ GoJS (ลิขสิทธิ์ของบริษัท Froala Labs SRL และ บริษัท Northwoods Software

 5. ผู้ว่าจ้างได้รับสิทธิ์ใช้งาน 2 Licenses ของ Builder Tools และ Core Functions โดยไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ จะติดตั้งบน Server 2 เครื่องของโรงพยาบาล เครื่องหนึ่งสำหรับการใช้งานปกติ และอีกเครื่องสำหรับการพัฒนา การทดลอง หรือการอบรม
 

ภาพรวม ThaiHIS
ปรับเปลี่ยน และเพิ่มฟอร์มบันทึกข้อมูล