Platform for Thai Hospital Information System (Open Source)
Web-based HIS, user editable, visible, traceable, no  hard coding   

ระบบบริการผู้ป่วยที่ผู้ใช้สร้าง ปรับแต่ง แก้ไขได้ด้วยตนเอง โปร่งใส ตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบได้ และไม่มีการฝัง hard code ในระบบ

เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในระยาว และพัฒนาต่อยอดและแบ่งปันกันใช้ ต่อไปอย่างยั่งยืน 

[Catalog_2020-09-11.pdf]เชิญร่วมงานกับ ThaiHIS: 

 • พัฒนาระบบ HIS ให้กับโรงพยาบาลตนเอง ได้ด้วยตัวเอง หรือรับงานพัฒนา HIS ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ 
 • พัฒนา Add-on application สำหรับ ThaiHIS ไปอยู่ใน App Gallery สำหรับให้โรงพยาบาลต่างๆ มาซื้อไปติดตั้งเสริม เป็นแหล่งรายได้ระยะยาว
 • พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planing) หรืองานอื่นๆ ที่มีระบบการทำงานเป็น Workflow สลับซับซ้อนได้
 • เป็นเจ้าของระบบที่พัฒนาขึ้น จากนั้นเมื่อ ThaiHIS Core Team พัฒนาระบบดาวน์โหลด ThaiHIS Client (without Builder Tools) ไปติดตั้ง Local server ได้สำเร็จ ก็สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งและใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Build and update centrally, Use locally)
 • เป็น Admin เพื่อพัฒนาและดูแลระบบอื่นๆ โดยใช้ Builder Tools แล้วมี Business Model คล้าย ThaiHIS กล่าวคือ:
  1. Free Plan: Build and update centrally, Use locally สำหรับ user ที่ต้องการระบบ (Client without Builder Tools) ติดตั้งใน Server ของตนเอง (รายรับจาก Donation, Sponsor, Maintenance services, Training, etc.)
  2. Subscription Plan: สำหรับ user ที่ต้องการระบบโดยไม่ต้องดูแล Server เอง เป็นงานด้านพัฒนาต้นแบบให้ user ทำการ Clone จากนั้นติดตั้งและบำรุงรักษา Dedicated Cloud Server ให้ (รายรับจากค่าพัฒนาระบบ ค่าสมาชิก และบริการเสริมอื่นๆ ตามที่จะสร้างขึ้นเอง)
  3. Enterprise Plan: สำหรับหน่วยงานที่ต้องการ Perpetual License ของ Builder Tools ไปติดตั้งบน Server ของตน แล้วขอรับบริการ Full or partly customization based on TOR (รายรับจากค่าพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ตาม TOR)  
 • เป็น Admin ดูแลระบบต่อไปนี้ (อยู่ในระหว่างพัฒนา ซึ่งบางระบบมีผู้รับจับจองแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอเพิ่มได้)
  • Product 1: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล => www.thaihis.org 
   1. orchid.thaihis.org -> สำหรับ Training
   2. รพสต.thaihis.org -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   3. รพช.thaihis.org -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   4. coc.thaihis.org  -> อยู่ระหว่างหารือทีม ThaiCOC รพ.สุรินทร์
   5. ฯลฯ
  • Product 2: ประยุกต์กับงานในลักษณะต่างๆ => www.takasila.org 
   1. cdc.takasila.org -> ระบบศูนย์พัฒนาเด็ก (Child Development Center) -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   2. cg.takasila.org -> ระบบ Caregiver -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   3. erp.takasila.org -> ระบบ Enterprise Resource Planning -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   4. academy.takasila.org -> ระบบ Faculty cloud และ หลักสูตร -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   5. research.takasila.org -> ระบบวิจัย -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   6. clinic.takasila.org -> ระบบคลินิกเอกชน
   7. drug.takasila.org -> ระบบร้านยา -> มีผู้จองเป็น Admin แล้ว
   8. lab.takasila.org -> ระบบศูนย์บริการห้องชันสูตร
   9. school.takasila.org -> ระบบโรงเรียน
   10. อบต.takasila.org -> ระบบ อบต
   11. พชอ.takasila.org -> ระบบ พชอ
   12. ฯลฯ
  • แต่ละระบบข้างต้น มี business model ทั้ง 3 แบบตามที่กล่าวข้างต้น
  • มีข้อเสนอแนะ หรือสนใจร่วมทีมงาน ติดต่อ thaihisorg@gmail.com

ทักษะพื้นฐานสำหรับเป็น ThaiHIS Developers:  ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา แต่การมีความรู้ขั้นต้นในด้านต่อไปนี้ จะช่วยให้พัฒนาฝีมือได้เร็วขึ้น

▪    User Interface (UI)  -> HTML 5, CSS 3

▪    Programming         -> JavaScript, jQuery

▪    Data/Database      -> JSON, MySQL

▪    แหล่งเรียนรู้ที่แนะนำเพื่อปรับพื้ฐาน: www.w3schools.com และ [VDO]


สมาชิกใหม่ แนะนำให้เริ่ม EzForm จาก VDO 3 ตอน ต่อไปนี้ 

 1. EzForm Overview https://youtu.be/-ktz985-ZbQ
 2. EzForm- Dependent Question Types https://youtu.be/IECl_QNSXpI 
 3. EzForm- Dependent Question Types https://youtu.be/sB5GX0mJ1_c 


ThaiHIS Academy101: EzForm

Video Clips :

 1. ภาพรวม ThaiHIS [VDO]
 2. ภาพรวม EzForm [VDO]
 3. EzForm with Independent Question Type  [VDO]
 4. EzForm with Dependent Question Type  [VDO]
 5. VDO จาก Zoom ในวันที่ 25 ก.ค. [Part I] [Part II] [Part III] [Part IV]

ดูเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 และต่อยอดประสบการณ์
ทำแบบฝึกหัดที่ 1 [Click]

 • ตอนที่ 1 คำเฉลยรายข้อ [VDO]
 • ตอนที่ 2 สองไฟล์หัวใจ HIS: PERSON และ VISIT [VDO]
 • ตอนที่ 3 Form Event และการเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม  [VDO]

EzForm Tips:

 • นำข้อมูลเข้า EzForm [Convert Excel to an EzForm] [Add Data from Excel to EzForm]
 • EzForm Tips สำหรับ Clinical Research 
  • ตอนที่ 1: Overview [VDO]
  • ตอนที่ 2: การสร้างฟอร์มเพื่อการวิจัยคลินิก [VDO]
  • ตอนที่ 3: การจัดการข้อมูลวิจัยโดยสังเขป [VDO]
  • ตอนที่ 4: จากฟอร์มสู่ Relational Database [VDO]
  • ตอนที่ 5: ร้อยเรียงฟอร์มวิจัยไว้ใน EzModule [VDO]
  • ตอนที่ 6: นำฟอร์มวิจัยเข้าใช้ในโมดูลสำหรับงานบริการ [VDO]
  • EzForm Backup Files สำหรับ Restore เพื่อทำความเข้าใจตาม VDO เกี่ยวกับ EzForm for Clinical Research
 • EzForm Tips สำหรับ Add-on Scripts (Math Functions, JavaScripts jQuery, AJAX, SQL)
  • ตอนที่ 1: Overview [VDO]
  • ตอนที่ 2: Math Function [VDO]
  • ตอนที่ 3: Add-on Scripts for jQuery [VDO]
  • ตอนที่ 4: Form Event [VDO]
  • ตอนที่ 5: EzSQL: Structured Query Language [VDO]
  • EzForm Backup Files สำหรับ Restore เพื่อทำความเข้าใจตาม VDO เกี่ยวกับ Add-on Scripts


ThaiHIS Academy102: EzModule, EzWidget & EzSQL 

 • ตอนที่ 1: Overview [VDO]
 • ตอนที่ 2: EzModule [VDO
 • ตอนที่ 3: EzWidget & EzSQL for General Module [VDO
 • ตอนที่ 4: EzWidget & EzSQL for HIS Module [VDO
 • ตอนที่ 5: EzModule for R2R [VDO
 • ตอนพิเศษ: Overview of EzSQL [VDO]

การบ้าน: แบบฝึกหัดที่ 2 [Click]

ปรึกษาหารือ: เสาร์ที่ 15 สิงหาคม [VDO]


ThaiHIS Academy103: EzProcess, EzFlow & EzWorkBench ThaiHIS Academy200: Advanced EzFlow 


รางวัล Grand Challenges: ระบบสารสนเทศ รพ.สต.
 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 150,000 บาท 
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล   50,000 บาท
 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสาม จะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงาน ท่านละ 10 นาที 
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทและ/หรือวงเงินรางวัล 


 

ร่วมเป็น ThaiHIS Developers 

คุณสมบัติ 

 1. มีประสบการณ์พัฒนาเว็บไซต์ และ
 2. ผ่านการศึกษาด้วยตนเองที่ www.thaihis.org โดยส่ง URL ระบบโรงพยาบาลที่ตนสร้างขึ้น พร้อมคำตอบแบบฝึกหัดจากการฝึก ขอรับการพิจารณา
 3. หากสามารถใช้ JavaScript เฉพาะอย่างยิ่ง JQuery ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ท่านจะได้อะไร

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 เงินเดือนเริ่มต้น 3 เดือนแรกในอัตรา 15,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลการประเมินระดับความสามารถ ระดับนี้ เรียกว่า Builder กล่าวคือเพียงนำ Tools ที่มีให้ไป Build ระบบ) 
 2. หากทำงานครบสามเดือน และสามารถสร้าง Tools ได้ด้วย จะถือเป็น Core Developer ซึ่งระดับนี้อัตราเงินเดือนระหว่าง 20,000 - 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลการประเมินระดับความสามารถ
 3. ผู้ที่ผ่านการทำงานที่ กทม. จะได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสุขภาพ กล่าวคือ สามารถลงทะเบียนเรียน พร้อมรับเงินเดือนในอัตรานักศึกษาที่รับทุนการศึกษา ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมค่าลงทะเบียนเต็มตลอดระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ damasackku@gmail.com 

รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ 

ผู้อำนวยการ

ศูนย์จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Data Management and Statistical Analysis Center หรือ DAMASAC) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่สมัครแล้วในรอบที่ผ่านมา (รอบ 911 คือ 11 ก.ย.) ท่านจะได้รับการติดต่อ เพื่อกิจกรรมขั้นต่อไป  หากไม่ได้รับการติดต่อ โปรดติดต่อ อ.บัณฑิต ที่ 085-001 1123