Platform for Thai Hospital Information System
Web-based HIS, user editable, visible, traceable, and required n o hard coding   

ระบบบริการผู้ป่วยที่ผู้ใช้สร้าง ปรับแต่ง แก้ไขได้ด้วยตนเอง โปร่งใส ตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบได้ และไม่มีการฝัง hard code ในระบบ

เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในระยาว และพัฒนาต่อยอดและแบ่งปันกันใช้ ต่อไปอย่างยั่งยืน 

[ EzFlow_Guide_20200716.docx ]โอกาสเรียนฟรี ได้ระบบใช้งานฟรี มีรายได้หรือมีอาชีพเสริม

โครงการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ โดยใช้ ThaiHIS Builder เป็นเครื่องมือ

ThaiHIS Academy

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 (09.00-12.00)

EzModule, EzWidget, & EzSQL
ฟรี! จำกัดจำนวนผู้ร่วม Zoom ได้ 100 ท่านแรกแบบ First Come, First served เท่านั้น

Join Zoom Meeting at

https://us02web.zoom.us/j/5383431905?pwd=Vzl5SWZGSWhKbnFNUDlhMVUwa1AxQT09


ภาพรวมหลักสูตร: เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Builder ที่อยู่ใน www.thaihis.org ในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) หรืองานลักษณะอื่นๆ แม้กระทั่งระบบที่ซับซ้อนเช่น Enterprise Resource Planing (ERP) หรืองานอื่นๆ ได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องเขียน hard code ใดๆ ลงในระบบ จึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Programming ที่เข้มงวดด้าน Syntax ภาษาต่างๆ เพียงพื้นฐานระดับต้นก็สามารถสร้างสรรผลงาน Web application ได้อย่างมืออาชีพได้ 

เรียนแล้วจะได้อะไร: ตอบพอสังเขป ดังนี้

 • ได้ทักษะ Relational database (สร้าง และจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์)
 • ได้เรียนฟรี เพียงสอบผ่าน ก็ได้รางวัล
 • ผลงานเด่น ได้รางวัลมูลค่าสูง และโอกาสในการรับงาน outsource เป็นงานๆ จาก ThaiHIS หรือโอกาสร่วมเป็นทีม ThaiHIS ทั้งแบบ Full time หรือ Part time 
 • หากผ่านการทดสอบระดับ Advance ได้ Certified by ThaiHIS สามารถพัฒนาและบำรุงรักษาระบบโรงพยาบาลที่ใช้ ThaiHIS ได้
 • พัฒนาระบบ HIS ให้กับโรงพยาบาลตนเองได้ด้วยตัวเอง หรือรับงานพัฒนา HIS ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ
 • พัฒนา Add-on application สำหรับ ThaiHIS ไปอยู่ใน App Gallery สำหรับให้โรงพยาบาลต่างๆ มาซื้อไปติดตั้งเสริม เป็นแหล่งรายได้ระยะยาว
 • พัฒนาระบบ ERP หรืองานอื่นๆ ที่มีระบบการทำงานเป็น Workflow สลับซับซ้อน

โครงสร้างหลักสูตร: แบ่งเป็น 4 รายวิชา ต่อเนื่องเป็นลำดับ จากขั้นต้น ถึงขั้นสูง  

รูปแบบ: อบรมผ่าน Zoom  ฝึกปฏิบัติจริงผ่าน www.thaihis.org

คุณสมบัติผู้เรียน:  ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา แต่การมีความรู้ขั้นต้นในด้านต่อไปนี้ จะช่วยให้พัฒนาฝีมือได้เร็วขึ้น

▪    User Interface (UI)  -> HTML 5, CSS 3

▪    Programming         -> JavaScript, jQuery

▪    Data/Database      -> JSON, MySQL

▪    แหล่งเรียนรู้ที่แนะนำเพื่อปรับพื้ฐาน: www.w3schools.com และ [VDO]

วิทยากร: 

 • รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ
 • Senior Programmer จาก Data Science Service Co.Ltd.
 • Senior Programmer จาก Easy Flow Solution Co.Ltd.


รุ่นที่ 1 
ThaiHIS Academy101: EzForm

Class#01 เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 (09.00-12.00)

Video Clips :

 1. ภาพรวม ThaiHIS [VDO]
 2. ภาพรวม EzForm [VDO]
 3. EzForm with Independent Question Type  [VDO]
 4. EzForm with Dependent Question Type  [VDO]
 5. VDO จาก Zoom ในวันที่ 25 ก.ค. [Part I] [Part II] [Part III] [Part IV]

ดูเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 และต่อยอดประสบการณ์
ทำแบบฝึกหัดที่ 1 [Click]

 • ตอนที่ 1 คำเฉลยรายข้อ [VDO]
 • ตอนที่ 2 สองไฟล์หัวใจ HIS: PERSON และ VISIT [VDO]
 • ตอนที่ 3 Form Event และการเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม  [VDO]

EzForm Tips:

 • นำข้อมูลเข้า EzForm [Convert Excel to an EzForm] [Add Data from Excel to EzForm]
 • EzForm Tips สำหรับ Clinical Research 
  • ตอนที่ 1: Overview [VDO]
  • ตอนที่ 2: การสร้างฟอร์มเพื่อการวิจัยคลินิก [VDO]
  • ตอนที่ 3: การจัดการข้อมูลวิจัยโดยสังเขป [VDO]
  • ตอนที่ 4: จากฟอร์มสู่ Relational Database [VDO]
  • ตอนที่ 5: ร้อยเรียงฟอร์มวิจัยไว้ใน EzModule [VDO]
  • ตอนที่ 6: นำฟอร์มวิจัยเข้าใช้ในโมดูลสำหรับงานบริการ [VDO]
  • EzForm Backup Files สำหรับ Restore เพื่อทำความเข้าใจตาม VDO เกี่ยวกับ EzForm for Clinical Research
 • EzForm Tips สำหรับ Add-on Scripts (Math Functions, JavaScripts jQuery, AJAX, SQL)
  • ตอนที่ 1: Overview [VDO]
  • ตอนที่ 2: Math Function [VDO]
  • ตอนที่ 3: Add-on Scripts for jQuery [VDO]
  • ตอนที่ 4: Form Event [VDO]
  • ตอนที่ 5: EzSQL: Structured Query Language [VDO]
  • EzForm Backup Files สำหรับ Restore เพื่อทำความเข้าใจตาม VDO เกี่ยวกับ Add-on Scripts


We are here! => ThaiHIS Academy102: EzModule, EzWidget, & EzSQL 

Class#02 เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 (09.00-12.00)

 • เกริ่นนำ ทบทวนบทเรียน และรายงานความคืบหน้าสองเดือนแรกในการนำ HIS Builder ไปพัฒนาให้กับ รพ.แห่งหนึ่ง (บัณฑิต)
 • Step-by-Step การประยุกต์ใช้ EzModule อย่างง่าย (ภาณุวัฒน์)
 • Insight into EzModule, EzWidget, and EzSQL (ศุภัทร์)
 • Q&A

การบ้าน: แบบฝึกหัดที่ 2 [Click]

ปรึกษาหารือ: เสาร์ที่ 15 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อท่านที่ทำแบบฝึกหัด นำเสนอความก้าวหน้า ซักถามปัญหา รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ


ThaiHIS Academy103: EzFlow & EzWorkBench 

จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


ThaiHIS Academy200: Advanced EzFlow 

จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


ThaiHIS Academy300: Special Topics 

(วัน เวลา จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป)

 1. การทำรายงานด้วย Jaspersoft® Studio (Link)
 2. การทำรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงด้วย Stata (Link) ร่วมกับ Angular JS (Link)

เงินรางวัล:
1. รางวัลผ่านการทดสอบ: โจทย์จะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะตามกำหนดการหลักสูตร
 • หากทำแบบฝึกหัด แล้วผลการตรวจคือผ่านทั้ง 4 รายวิชา จะได้รับเงินรางวัลท่านละ 500 บาท
2. รางวัลผลงานสร้างสรรค์: โจทย์จะได้แจ้งให้ทราบเมื่อครบหลักสูตร
 • หากส่งผลงานแล้วชนะเลิศจากการแข่งขัน จะได้รับ:
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท 
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล   5,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล   2,500 บาท
 • ผู้มีผลงานดีเด่น 5 อันดับแรก จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมทีมพัฒนา HIS ในรูปแบบที่ต้องการ ได้แก่ Full-time, Part-time, Partner ในบริษัท Data Science Service (DSSE) ด้วยอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 - 20,000 บาท
 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสาม จะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงาน ท่านละ 10 นาที 
 • กรณีผลงานผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 10 คน ในการอบรมแต่ละครั้ง จะไม่นำผลงานมาประกวดแข่งขัน
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทและ/หรือวงเงินรางวัล
3. รางวัล Grand Challenges: ระบบสารสนเทศ รพ.สต.
 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 150,000 บาท 
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล   50,000 บาท
 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสาม จะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงาน ท่านละ 10 นาที 
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทและ/หรือวงเงินรางวัล